Všeobecné obchodné podmienky

Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim v oblasti predaja tovaru a služieb na internetovej stránke elektronického obchodu www.eidea.sk medzi spoločnosťou Ideaprogres, s.r.o. (ďalej len "predávajúci") a jej obchodnými partnermi (ďalej len "kupujúci").

 1. Všeobecné ustanovenia
 2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy
 3. Práva a povinnosti predávajúceho
 4. Práva a povinnosti kupujúceho
 5. Dodacie podmienky
 6. Kúpna cena
 7. Nadobudnutie vlastníctva a prechod zodpovednosti za škody na tovare
 8. Osobné údaje a ich ochrana
 9. Odstúpenie od kúpnej zmluvy
 10. Reklamačný poriadok
 11. Alternatívne riešenie sporov
 12. Záverečné ustanovenia


1. Všeobecné ustanovenia

a. Tieto obchodné podmienky boli vypracované v súlade s Občianskym zákonníkom, Zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, Zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, Zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektornickom obchode.

b. Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho, a to aj v prípade, keď sa užívanie alebo prístup k tejto službe uskutočňujú mimo Slovenskú republiku.

c. Predávajúcim je Ideaprogres, s.r.o., so sídlom Winterova 18/1756, 921 01 Piešťany, IČO: 44004397, zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č.: 21491/T, DIČ: 2022545833 (ďalej len "predávajúci"). Kontaktné údaje na predávajúceho: technická podpora a poradenstvo tel.: +421 948 348 929, E-mail: eidea@eidea.sk Orgán dozoru/dohľadu nad činnosťou predávajúceho: Slovenská obchodná inšpekcia.

d. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu alebo aktiváciou funkcie "Súhlasím s podmienkami" výslovne potvrdzuje, že si obchodné podmienky prečítal, pochopil ich obsah a právne následky, a súhlasil s nim, čím potvrdzuje svoj súhlas s tým, že tieto obchodné podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na každú kúpnu zmluvu uzavretú prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len "kúpna zmluva") a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté pri uzatváraní kúpnej zmluvy.

e. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

f. Zoznam tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru je vyznačená pri každom tovare v položke "Dostupnosť" a bude pre kupujúceho potvrdená na základe objednávky kupujúceho.

 

2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

a. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim. Návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho sa uskutoční v jednej z nasledovných foriem: 

 • e-mailovou správou kupujúceho zaslaného predávajúcemu,
 • kupujúcim vyplneným a odoslaným formulárom na internetovej stránke predávajúceho,
 • telefonickou objednávkou kupujúceho predávajúcemu.

b. Po predchádzajúcom prijatí objednávky vydá predávajúci kupujúcemu potvrdenie, označené ako "Potvrdenie objednávky", o akceptovaní objednávky formou e-mailu alebo telefonicky. Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho sa nepovažuje za akceptovanie objednávky alebo uzatvorenie kúpnej zmluvy.

c. Zaslanie objednávky kupujúcim je možné až po aktivácii funkcie "Súhlasím s podmienkami", „Súhlasím so spracovaním osobných údajov“. Objednávka je zaslaná po aktivácii funkcie „Záväzná objednávka s platbou“.

d. Predávajúci je povinný vytvoriť také podmienky, ktoré umožnia klientovi zistiť a opraviť chyby jeho úkonov pred odoslaním objednávky.

e. Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku, ak sa strany nedohodnú inak, bude archivovaná u predávajúceho, pričom kupujúcemu je dostupná a všetky dokumenty súvisiace s jej uzatvorením sú mu zasielané e-mailom.

f. Potvrdenie objednávky predávajúcim obsahuje nasledovné údaje: 

 • dostupnosť a termín dodania tovaru kupujúcemu,
 • názov a cenu tovaru, cenu prepravy,
 • adresu miesta doručenia tovaru spolu s menom kontaktnej osoby,
 • podmienky a spôsob prepravy,
 • zaslanie týchto všeobecných zmluvných podmienok e-mailom na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v objednávke.

 

3. Práva a povinnosti predávajúceho

a. Predávajúci je povinný:

 • dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite, termíne a zabaliť ho spôsobom potrebným na jeho ochranu pri preprave,
 • zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,
 • odovzdať kupujúcemu spolu s tovarom v písomnej podobe návod v slovenskom jazyku, potvrdený záručný list, dodací list a daňový doklad (faktúru).

b. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

 

4. Práva a povinnosti kupujúceho

a. Kupujúci je povinný:

 • prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,
 • zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,
 • potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby a odovzdať dodací list osobe, ktorá tovar kupujúcemu doručila, 
 • nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho.

b. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v potvrdení objednávky.

 

5. Dodacie podmienky

a. Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov, katalógov, typových listov a vzorkovníkov predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

b. Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu v lehote do uvedenej v potvrdení objednávky uvedenom v článku 2. písm. f) týchto podmienok, najneskôr však do 5 pracovných dní od dodania tovaru predávajúcemu dodávateľom alebo výrobcom tovaru predávajúcemu.

c. Kupujúci je povinný prevziať tovar na mieste, ktoré je uvedené v potvrdení objednávky kupujúceho predávajúcim. V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania tovaru zo strany predávajúceho, predávajúci je oprávnený jednostranne predĺžiť lehotu na dodanie tovaru, a to aj opakovane, o čom predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie.

d. V prípade, ak kupujúci neprevezme objednaný tovar do 14 dní odo dňa, keď bol kupujúcemu dostupný, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe. Predávajúci vráti kupujúcemu jeho prípadne zaplatenú zálohu alebo kúpnu cenu do 30 dní od odstúpenia od zmluvy.

e. Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho umiestnenými na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho sú nezáväznými údajmi.

f. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku na neporušenosť obalu hneď po doručení. Ak je obal tovaru mechanicky poškodený, je kupujúci povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru pod obalom. V prípade zistenia poškodenia tovaru spíše dopravca s kupujúcim záznam, tzv. škodový protokol. V prípade poškodenia tovaru prepravcom má kupujúci právo tovar neprevziať. Na základe takto vyhotoveného záznamu predávajúci poskytne odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodá kupujúcemu nový tovar.

g. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote 5 pracovných dní od potvrdeného termínu dodania odstúpiť od potvrdenej objednávky. Ak kupujúci za tovar vopred zaplatil, predávajúci mu vráti zaplatenú sumu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim, do 14 dní od doručenia písomného odstúpenia od zmluvy.

 

6. Kúpna cena

a. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu cenu tovaru dohodnutú v potvrdení objednávky vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len "kúpna cena") formou hotovostnej platby v sídle predávajúceho, dobierkou v mieste dodania tovaru, dobierkou prostredníctvom Slovenskej pošty, alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v potvrdení objednávky.

b. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny kurzu a zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru.

c. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote uvedenej v potvrdení objednávky, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

d. Kúpne ceny uvedené v katalógu sú bez/vrátane DPH, pričom kúpna cena v potvrdenej objednávke je cena s DPH a je konečná.

 

7. Nadobudnutie vlastníctva a prechod zodpovednosti za škody na tovare

a. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

b. Zodpovednosť za škody na tovare prechádza na kupujúceho v momente, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, potom v čase keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

 

8. Osobné údaje a ich ochrana

a. Predávajúci sa zaväzuje rešpektovať súkromie kupujúceho. Aby predávajúci mohol ponúknuť plnohodnotné služby kupujúcemu, potrebuje poznať niektoré osobné údaje kupujúceho. Tieto údaje chráni pred zneužitím.

b. Ak je kupujúci fyzickou osobou (nepodnikateľ), je potrebné pre jeho identifikáciu, aby oznámil predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, adresu dodania (ak je iná), číslo telefónu a e-mailovú adresu.

c. Ak je kupujúci právnickou osobou alebo živnostníkom, je potrebné pre jeho účtovnú identifikáciu, aby oznámil predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, adresu dodania (ak je iná), číslo telefónu a e-mailovú adresu.

d. Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho uvedené osobné údaje v rozsahu a na účel uvedený v tomto článku obchodných podmienok. Predávajúci sa zaväzuje, že tieto údaje kupujúceho neposkytne tretej osobe. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas dobrovoľne, na dobu neurčitú. Kupujúci berie na vedomie, že bez poskytnutia osobných údajov poskytovateľ nemôže riadne plniť zmluvu a preto ju nebude možné s klientom ani uzavrieť.

e. Údaje o nákupoch kupujúceho (sú potrebné pre zaistenie dodávok tovaru, vybavovanie reklamácií a podobne, a na vedenie zákazníckeho účtu, ak má má kupujúci zákaznícky účet zriadený) sú ukladané v bezpečnej databáze. Predávajúci sa zaväzuje, že tieto údaje neposkytne tretej osobe.

f. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Odvolanie súhlasu bude mať za následok zrušenie zákazníckeho účtu a s ním spojené výhody.

g. Zmeny v osobných údajoch môže kupujúci uskutočniť zaslaním informačného e-mailu predávajúcemu alebo úpravou údajov vo svojom zákazníckom účte.

h. Kupujúci má práva dotknutej osoby podľa Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, a vyjadruje svoj súhlas s poskytnutím a spracúvaním osobných údajov aktiváciou funkcie „Súhlasím s poskytnutím osobných údajov“ pred odoslaním objednávky alebo pri registrácii zákazníckeho účtu.

i. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR, a po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne ich likvidáciu.

j. Kupujúci vyjadruje svoj súhlas s tým, aby mu predávajúci zasielal informácie o akciách/propagačných správ bez predchádzajúcej žiadosti kupujúceho na zaslanie takýchto správ aktiváciou samostanej funkcie „súhlasím so zasielaním informácií o akciách/propagačných správ“.

 

9. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

a. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od potvrdenej objednávky v prípade, ak sa daný tovar už nevyrába alebo nedodáva, alebo ak sa výrazným spôsobom zmenila cena od dodávateľa tovaru. Predávajúci o tejto skutočnosti okamžite informuje kupujúceho a vráti mu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar, dohodnutú v potvrdenej objednávke.

b. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od potvrdenej objednávky bez udania dôvodu, kedykoľvek pred expedíciou zásielky formou e-mailovej správy, SMS alebo telefonicky a to bez akéhokoľvek postihu. Ak kupujúci za tovar zaplatil vopred, predávajúci mu vráti zaplatenú kúpnu cenu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určeného kupujúcim, do 14 pracovných dní od doručenia odstúpenia od zmluvy.

c. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru v súlede s § 7 Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov.

d. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa
- tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
- dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
- tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

e. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je

- poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

- predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

- predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

- predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

- predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

- predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.

f. Pri odstúpení od kúpnej zmluvy je potrebné dodržať nasledovný postup: 

 • zaslaním písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy, s uvedením mena, priezviska, dátumu objednávky, č. objednávky, e-mailovej adresy, č. účtu kupujúceho, na adresu sídla predávajúceho alebo eidea@eidea.sk. Kupujúci môže použiť priložený formulár na odstúpenie od zmluvy.
 • V prípade použitia formulára na odstúpenie od zmluvy uvedenom na webovom sídle, predávajúci je povinný ihneď po prijatí odstúpenia od zmluvy poskytnúť o tom kupujúcemu potvrdenie e-mailom.
 • Lehota na odstúpenie od zmluvy podľa ods. c) sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané poskytovateľovi najneskôr v posledný deň lehoty.
 • kupujúci je povinný v lehote 14 dní od odstúpenia od zmluvy zaslať tovar vo forme poistenej zásielky predávajúcemu, alebo tovar osobne doručiť do sídla alebo osobe poverenej predávajúcim, pričom hradí náklady na vrátenie tovaru. Lehota sa považuje za zachovanú, ak je tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.
 • vrátený tovar musí byť v pôvodnom a nepoškodenom obale, nepoužitý, nepoškodený, kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu, atď.) a s originálnym dokladom o kúpe (faktúrou). Tovar vrátený formou dobierky predávajúci neprijíma.

g. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu uhradenú kúpnu cenu vrátane ostatných platieb uskutočnených kupujúcim rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, ak sa s kupujúcim nedohodne na inom spôsobe platby, pričom v súvislosti s tým kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.

h. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok predávajúci nebude môcť akceptovať odstúpenie od kúpnej zmluvy a tovar vráti na náklady kupujúceho späť.

 

10. Reklamačný poriadok

a. Predávajúci nesie zodpovednosť za vady tovaru podľa § 622 – 623 Občianskeho zákonníka.

b. Práva zo zodpovednosti za vady, podnety a sťažnosti možno uplatniť oznámením na e-mail: eidea@eidea.sk; tel.č: 0948 348 929, alebo zaslanom na adresu sídla spoločnosti, v ktorom kupujúci popíše vadu tovaru, a právo, ktoré si uplatňuje.

c. V prípade odstrániteľných vád tovaru má klient nárok najmä na odstránenie vady alebo primeranú zľavu z ceny tovaru. V prípade neodstrániteľnosti vady má klient právo na odstúpenie od zmluvy alebo zľavu z ceny tovaru.

d. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré z práv podľa predchádzajúceho odstavca uplatňuje, je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä pokiaľ sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie je predávajúci povinný reklamáciu vybaviť ihneď alebo v odôvodnených prípadoch aj neskôr, vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie než 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

e. Kupujúci je povinný vady uplatniť bez zbytočného odkladu odo dňa, kedy ich zistí.

f. Zákonná záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na obale tovaru uvedená expiračná doba, treba tovar použiť v tejto expiračnej dobe.

g. Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené pri mechanickom poškodení vzniknutým neopatrnou manipuláciou, opotrebenie výrobku a jeho častí, spôsobené ich bežným používaním, neodbornou aplikáciou, zaobchádzaním, obsluhou, manipuláciou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar, nesprávnym skladovaním, nedodržaním návodu na použitie, alebo ak bol tovar bol poškodený živlami.

 

11. Alternatívne riešenie sporov

a. Kupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na eidea@eidea.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

b. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

c. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

12 . Záverečné ustanovenia

a. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto Všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto Všeobecných

obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

b. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ.

c. Odseky článku 8.h., 9c., 10.d. a článku 11. všeobecných obchodných podmienok sa nevzťahujú na kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom podľa § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, t.j. fyzickú alebo právnickú osobu oprávnenú na d. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

e. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky, prípadne obchodné podmienky predávajúceho a reklamačný poriadok predávajúceho prečítal, oboznámil sa s ich obsahom a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Príloha: formulár na odstúpenie od zmluvy


Hore